2014_11_26
Uutiset

Käännetty arvonlisäverotus romualalle

Hallituksen eduskunnalle antaman esityksen arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 31/2014) mukaisesti romualalla tullaan ottamaan käyttöön käännetty arvonlisäverovelvollisuus 1.1.2015 alkaen. Lakiuudistuksella pyritään hallituksen esityksen mukaan harmaan talouden torjuntaan sekä pienentämään romukauppaan liittyviä arvonlisäveromenetyksiä.

Käännettyä verovelvollisuutta sovellettaessa tavaran tai palvelun myynnistä verovelvollinen on ostaja, kun se tavanomaisessa arvonlisäverotuksessa on myyjä. Sovellettaessa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, myyjä laskuttaa myyntinsä ilman arvonlisäveroa. Myyjä voi edelleenkin vähentää hankintoihinsa sisältyvät arvonlisäverot normaaliin tapaan. Ostaja suorittaa verot myyjän puolesta ja ostajalla on oikeus muiden verollisten hankintojensa lisäksi vähentää käännetyn verovelvollisuuden perusteella suorittamansa veron, mikäli yleiset vähennysoikeuden edellytykset täyttyvät.

Romualaa koskeva käännetty verovelvollisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että veron maksaa myyntiketjussa viimeinen toimija eli useimmiten terästehdas tai sulattamo. Tässä romualaa koskeva käännetty veroverovelvollisuus olisi poikkeus yleisen arvonlisäverojärjestelmän verovelvollisuudesta, jonka osalta keskeisiä tekijöitä ovat ostajan ja myyjän käsitteiden, itse myyntien sekä romun ja jätteen määrittely.

Romualalla käännetyn verovelvollisuuden soveltamisen edellytyksenä on, että arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty myyjä harjoittaa romun myyntiä liiketoiminnan muodossa. Myös ostajana tulee olla arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja. Koska myyjälle ei ole asetettu mitään erityisiä edellytyksiä, koskee käännetty verovelvollisuus myös satunnaisia romun ja jätteen myyntejä. Käännetyn verovelvollisuuden laajasta soveltamisesta johtuen uudistus koskee myös sellaisia yrityksiä, jotka myyvät toimintansa sivutuotteena syntyvää romua, kuten metallin valmistuksesta tai työstöstä syntynyttä leikkausjätettä tai esimerkiksi sorvilastuja.

Mikäli myyjänä on vähäisen toiminnan harjoittaja eli liikevaihto on alle 8.500 euroa, yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta, käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta ei sovelleta, ellei myyjä ole vapaaehtoisesti hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi.

Romualan käännetty verovelvollisuus on rajoitettu koskemaan vain tiettyjä metalliromujen ja -jätteiden luovutuksia. Tällaisia ovat rauta-, teräs-, kupari-, nikkeli-, alumiini-, lyijy-, sinkki-, tina- ja muista epäjaloista metalleista koostuva jäte ja romu sekä loppuunkäytetyt ja muut galvaanisten parien, galvaanisten paristojen sekä sähköakkujen jätteet ja romut. Jätteillä ja romuilla tarkoitettaan myös metallitavaroita, jotka eivät selvästi sellaisinaan sovellu käytettäväksi sen takia, että ne ovat vahingoittuneita, leikeltyjä tai kuluneita tai muista syistä. Mikäli metallitavara voidaan korjauksen tai kunnostuksen jälkeen käyttää joko alkuperäiseen tai muuhun käyttötarkoitukseen, kyse ei ole metalliromusta tai -jätteestä.

Vuoden 2015 alusta voimaan astuva romualan käännetty verovelvollisuus perustuu lähtökohtaisesti Ruotsin malliin, jossa käytäntö on ollut voimassa vuodesta 2013 alkaen. Lyhyestä soveltamisiästä johtuen Ruotsista ei ole vielä saatavilla kokemuksia siitä, miten järjestelmä todellisuudessa toimii. Vaikka järjestelmä itsessään on melko yksinkertainen, voi erityisesti romun ja jätteen määrittely aiheuttaa tulkintaongelmia. Verohallinto tulee omalta osaltaan antamaan tarkemmat ohjeet siitä, mitä metalliromulla ja -jätteellä tarkoitetaan. Ohje on ollut tarkoitus antaa syksyn 2014 aikana.

Lue lisää ajankohtaisia uutisia täältä.