2014_09_23
Talousuutiset

Verotarkastuksen kuulemismenettely uudistuu ja selkeytyy

Verotarkastuskertomuksiin liittyvä kuulemismenettely muuttuu lokakuussa 2014 alkavissa uusissa verotarkastuksissa. Kuulemismenettelyä koskeva uudistus on otettu huomioon Verohallinnon Hyvä verotarkastustapa -ohjeessa, joka astuu voimaan 1.10.2014.

Aikaisemman, 31.8.2012 annetun ohjeen mukaisesti verovelvollista tulee kuulla jo ennen verotarkastuskertomuksen valmistumista, mikäli mahdollista. Tämä on tarkoittanut sitä, että verovelvollisella on ollut mahdollisuus antaa asiassa selvitys tai lausua asiassa mielipiteensä ennen kuin verotarkastuskertomus on laadittu. Ennakkoon kuulemisen jälkeen verovelvolliselle on lähetetty alustava tarkastuskertomus, jossa esitettyihin asioihin ja toimenpide-ehdotuksiin hänellä on ollut mahdollisuus antaa oma vastineensa.

Aikaisemman ohjeen mukaisesti verovelvollista on tullut kuulla myös uudelleen, jos annetun vastineen johdosta tai vastineen antamisen jälkeen on tullut esille syitä, joiden vuoksi jotakin alustavassa verotarkastuskertomuksessa esitettyä ratkaisua tulisi muuttaa verovelvollisen vahingoksi. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että verovelvollisella on ollut mahdollisuus antaa vastine lopulliseen tarkastuskertomukseen ennen lopullisen maksuunpano- tai verotuspäätöksen tekemistä.

Uuden ohjeen mukaisena tarkoituksena on sen sijaan kuulla verovelvollista vain kerran ennen maksuunpano- tai verotuspäätöksen tekemistä. Verovelvollista ei enää kuultaisi erikseen maksuunpano- tai verotuspäätöksen valmistelun yhteydessä, ellei kuulemiselle ole erityistä aihetta.

Sekä vanhan että uuden ohjeistuksen mukaisesti verovelvollisella on edelleen mahdollisuus selvittää epäselvät verotus- ja muut kysymykset jo tarkastuksen aikana keskusteluin ja tarvittaessa myös kirjallisin selvityksin. Verovelvollinen voi uuden sekä vanhan ohjeen mukaisesti antaa näin tarpeelliseksi katsomansa selvityksen joko kirjallisesti tai suullisesti verotarkastuksen kuluessa niihin tarkastushavaintoihin, jotka voivat johtaa verotusesitykseen. Tämän jälkeen verovelvolliselle lähetetään alustava tarkastuskertomus, johon hänellä on mahdollisuus antaa vastine. Vastineen antoaika on sekä vanhan että uuden ohjeen mukaisesti vähintään kaksi viikkoa.  

Verovelvollisen antaman vastineen perusteella verotarkastaja laatii uuden ohjeen mukaisesti lausunnon, joka lähetetään tiedoksi verovelvolliselle sekä henkilö- tai yritysverotoimistolle. Oman kuulemisensa jälkeen henkilö- tai yritysverotoimisto tekee verotarkastuskertomuksessa esitettyjen ja muuten tietoon tulleiden seikkojen perusteella päätöksen maksuunpantavasta tai palautettavasta verosta.

Edellä mainitun muutoksen perimmäisenä tavoitteena on tarkastus- ja verotusprosessin sujuvoittaminen sekä päällekkäisen työn välttäminen. Käytännössä uudistus nopeuttaa ja selkeyttää verotarkastuksen kulkua sekä parantaa tarkastuskertomusten laatua. Koska kuuleminen ennen lopullista maksuunpano- tai verotuspäätöstä ei aikaisemmin käytännössä vaikuttanut mitenkään itse päätöksen sisältöön, on muutos tervetullut selkeytys verotarkastusprosessiin.

Lue lisää ajankohtaisia uutisia täältä.