2015_05_29
Uutiset

Sipilän hallituksen veropoliittiset linjaukset

Sipilän hallituksen veropolitiikka tähtää kasvun, yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistamiseen. Tavoitteena on, ettei kokonaisveroaste vaalikaudella nouse ja työn verotusta kevennetään. Työn verotuksen keventämistä rahoitetaan haittaveroja korottamalla.

Veropäätökset: työn verotus

1. Jotta työn verotus ei kiristy, tehdään ansiotuloverotukseen ansiotason nousua ja/tai inflaatiota vastaavat tarkistukset vuosittain.
2. Korotetaan työtulovähennystä, kohdistuu pieni- ja keskituloisille.
3. Parannetaan kotitalousvähennystä korvausastetta korottamalla ja sisällyttämällä kotitalousvähennyksen piiriin soveltuvat ikääntyneiden hoitopalvelut.
4. Ns. solidaarisuusvero jatkuu vaalikauden loppuun asti.
5. Yksityishenkilöiden korkeakouluille annettavien lahjoitusten verovähennysoikeus 500 000 euroon asti, lahjoituksen alaraja 850 euroa.

Veropäätökset: yritysverotus ja omistamisen verotus

1. Yhteisöveron taso pidetään kilpailukykyisenä.
2. Muutetaan tappioiden vähentämisoikeutta siten, että tulolähteen tappiot voi osakeyhtiössä vähentää muiden tulolähteiden tulosta.
3. Otetaan käyttöön 5 %:n yrittäjävähennys liikkeen- ja ammatinharjoittajille, maa-, metsä- ja porotalouden harjoittajille sekä elinkeino- ja verotusyhtymille.
4. Edistetään sukupolvenvaihdoksia perintöveroa keventäen ja arvioidaan muut kehittämistarpeet.
5. Helpotetaan metsätilojen sukupolvenvaihdoksia ja/tai parannetaan metsävähennystä.
6. Otetaan käyttöön pienten yritysten maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys.
7. Siirretään kaivostoiminta takaisin sähköveroluokka II:een sekä energiaveroleikkurin piiriin.
8.  Poistetaan varainsiirtovero tilanteissa, joissa liikkeen- tai ammatinharjoittaja tai maa- ja metsätaloudenharjoittaja siirtää omaisuutta henkilö- tai osakeyhtiöön yritysmuodon muutoksessa.
9. Muutetaan omaisuuden luovutuksessa syntynyt tappio vähennyskelpoiseksi pääomatuloista tietyin rajoituksin.
10. Muutetaan osakkeiden luovutusvoittoveroa ja tuloverotusta siten, että listaamattomien työnantajayhtiöiden osakkeiden tai osakeoptioiden luovuttaminen avainhenkilöille on tietyin reunaehdoin mahdollista pääomasijoittajaa alemmalla arvostuksella ilman veroseuraamuksia.

Verotuottojen lisääminen

1. Verotuksen painopistettä siirretään työn ja yrittämisen verotuksesta erityisesti haittaverotukseen.
2. Pienennetään asuntolainojen korkovähennysoikeutta nopeutetussa aikataulussa siten, että alenema on 10 %-yksikköä vuodessa. Vähennys 2016 on 55%, 2017 45%, 2018 35% ja 2019 25%.
3. Korotetaan maltillisesti kiinteistöveron ala- ja ylärajoja.
4. Otetaan käyttöön määräaikainen aktiivinen katuminen VM:n valmistelun pohjalta.

Selvitettäväksi asetettavat veromuutokset:

1. Vaikutetaan EU:ssa, jotta arvonlisäverodirektiivi mahdollistaisi alennetun verokannan soveltamisen myös digitaalisiin sisältöihin.
2. Selvitetään yrityksen verotettavasta tulosta tehtävä varaus investointien edistämiseksi.
3. Selvitetään pörssilistautumisten edistämiseksi First North -kauppapaikalle listautuville yrityksille mahdollisuus säilyttää osinkoverotuksessa listaamattomien yhtiöiden verotuksellinen asema.
4. Selvitetään kertamaksuisen lisäeläkkeen verokohtelu.
5. Selvitetään tekijänoikeustulojen ohjaamisen tekeminen yritykseen verotuksellisesti kannustavammaksi.
6. Selvitetään säätiöiden ja yhdistysten verokohtelu.
7. Selvitetään pienten osinkotulojen verovapaus 500 euroon asti.
8. Tehdään selvitys pääomatuloverotuksesta, omaisuuden verotuksesta sekä eri sijoitusmuotojen verokohtelusta vaalikauden aikana.
 

Lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje