2016_01_22
Uutiset

Kirjanpitolaki uudistui

Kirjanpitolain uudistuminen tuo monia helpotuksia pienyritysten taloushallintoon

Kirjanpitolain muutos astui voimaan vuoden vaihteessa. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella. Kirjanpitovelvollinen voi soveltaa uudistettua lakia kaikkiin tilinpäätöksiin, jotka laaditaan vuoden vaihteen jälkeen. Muutoksella kevennetään pienyrityksille tilinpäätöksistä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.

Uudistuksen yhtenä lähtökohtana on ollut niin sanottu pienet ensin -periaate, joka juontuu EU:n direktiiveistä. Jäsenvaltioiden velvoitteena on toteuttaa pienyrityshelpotuksia. Esimerkiksi määriteltyjä tilinpäätöksen liitetietoja ja muuta tilinpäätöstä koskevia informaatiovaatimuksia ei voida kansallisesti ankaroittaa.

Yrityskoon uudet raja-arvot

Lakiuudistuksen yhteydessä on toteutettu yritysten raja-arvojen tarkistus ja päädytty korottamaan raja-arvoja. Pienyrityksiä on nyt yli 97 prosenttia Suomen yrityskannasta. Yli 76 prosenttia yrityskannasta on mikroyrityksiä.

Yritys lasketaan mikroyritykseksi, pienyritykseksi tai suuryritykseksi alla mainittujen raja-arvojen mukaisesti. Kirjanpitovelvollinen yritys lasketaan kuuluvaksi tiettyyn kokoryhmään, jos se ylittää sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella tietyt raja-arvot tilinpäätöspäivänä.

  • Pienyritys enintään yksi seuraavista raja-arvoista ylittyy: 1) taseen loppusumma 6 000 000 euroa, 2) liikevaihto 12 000 000 euroa, 3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.
  • Mikroyritys enintään yksi seuraavista raja-arvoista ylittyy: 1) taseen loppusumma 350 000 euroa, 2) liikevaihto 700 000 euroa, 3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä.
  • Suuryritys vähintään kaksi seuraavista raja-arvoista ylittyy: 1) taseen loppusumma 20 000 000 euroa, 2) liikevaihto 40 000 000 euroa, 3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä.

Pienyritystä koskevat helpotukset

1) Yhdenkertainen kirjanpito

Ammatin- ja liikkeenharjoittajan ei tarvitse pitää kaksinkertaista kirjanpitoa, jos sekä päättyneellä että sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: 1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa, 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai 3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Käytännössä tällä ei välttämättä ole suurta merkitystä, koska ulkoistettaessa taloushallinto, kirjanpito laaditaan yleensä kirjanpitosovelluksilla, jotka tuottavat kahdenkertaisen kirjanpidon.

2) Mikroyrityksen tilinpäätöksen laadintavelvollisuus

Ammatin- ja liikkeenharjoittaja on velvollinen laatimaan tilinpäätöksen, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi mikroyritykselle säädetyistä raja-arvoista. Mikroyritys voi siis jättää tilinpäätöksen laatimatta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta tilinpäätöspäivänä: 1) taseen loppusumma 350 000 euroa, 2) liikevaihto 700 000 euroa, 3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä.

Jos tilinpäätöstä ei tehdä, yrittäjän on laadittava verotusta varten laskelma verotettavasta tulosta ja nettovarallisuudesta. Jos tilinpäätös laaditaan, tulee noudattaa mikroyrityksen tilinpäätöksestä annettuja säännöksiä. Kannattaa huomioida, että jälkikäteen toteutettuna tilinpäätöksen kustannukset ovat merkittävästi korkeammat.

Jos yrityksen tilikausi on ns. murrettu eli kalenterivuodesta poikkeava, laki edellyttää tilinpäätöksen laatimista myös mikroyrityksiltä.

Toimiluvan edellyttämää tai viranomaisen valvomaa ammatti- tai liiketoimintaa harjoittavan luonnollisen henkilön tulee noudattaa muualla laissa tai sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä kirjanpitovelvoitteita. Esimerkiksi kuljetusliikkeen pitäminen edellyttää liikennelupaa, jolloin tulee laatia myös tilinpäätös.

Toiminimimuotoisen mikroyrityksen omistaja saattaa tarvita tilinpäätöstä henkilökohtaisten asioidensa hoitoon. Siksi tilinpäätös voi olla kannattavaa teettää, vaikka laki ei sitä edellyttäisikään. Esimerkiksi lasten päivähoitomaksujen määrittelemiseen ja rahoituspäätösten saamiseen vaaditaan tilinpäätös.

3) Helpotukset liitetietoihin

Pienet ensin -periaate ilmenee erityisesti siinä, että pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä liitetietovaatimukset ovat huomattavasti aikaisempaa suppeammat. Tämä keventää myös tilinpäätöksen laadinnan hallinnollista työtaakkaa.

4) Konsernitilinpäätös

Uudistetussa kirjanpitolaissa pienkonsernilla tarkoitetaan konsernia, joka ylittää sekä päättyneen että sitä välittömästi edeltäneen tilikauden tilinpäätöspäivänä enintään yhden seuraavista kolmesta raja-arvosta: 1) taseen loppusumma 6 000 000 euroa, 2) liikevaihto 12 000 000 euroa, 3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Raja-arvojen ylittyminen määritellään konserniyritysten yhteenlaskettujen lukujen perusteella emoyhtiön tilinpäätöspäivänä.

Kirjanpitolain uudistuksen kanssa samanaikaisesti muutettiin myös osakeyhtiölakia. Lainmuutoksen jälkeen pienkonsernin ei enää tarvitse laatia konsernitilinpäätöstä, jos sen emo jakaa varoja osakkeenomistajalle. Huomattava on, että lainmuutos tuli voimaan 1.1.2016 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran siltä tilikaudelta, joka alkaa 1.1.2016 tai sen jälkeen. Siten pienkonsernin tulee laatia konsernitilinpäätös, jos tilikausi on alkanut ennen 1.1.2016 ja emo jakaa varoja osakkeenomistajalle.

5) Pien- ja mikroyrityksille oma asetus

Pien- ja mikroyritys laatii tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun oman asetuksen mukaisesti. Nykyistä kirjanpitoasetusta on muutettu siten, että se sisältää tilinpäätössäännökset pienyritystä suuremmille ja suuryrityksille. Asetuksissa on määritelty ne liitetiedot, jotka vaaditaan näiltä yrityksiltä.

Uutena liitetietona on vaatimus antaa selvitys pien- ja mikroyrityksen sekä sen intressitahoihin kuuluvien välillä tehdyistä liiketoimista. Selvitys on tehtävä silloin, jos liiketoimet ovat olennaisia ja toteutus ei ole tapahtunut tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Intressitahoilla tarkoitetaan muun muassa toimitusjohtajaa ja hallintoelinten jäseniä sekä konserni- ja osakkuusyrityksiä.

Mikroyrityksen on tilinpäätöksessä mainittava, että se on laadittu mikroyrityssäännöksiä noudattaen. Vastaavasti pienyrityksen on tilinpäätöksessään mainittava, että se on laadittu pienyrityssäännöksiä noudattaen.

Lisätietoja:

Jyrki Santala
jyrki.santala@accountor.fi
puh. 0400 631 222

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje