2016_03_21
Uutiset

Miten sitä lomaa taas kertyikään?

Lomanmääräytymisvuosi päättyy tämän kuun lopussa. Näin lomapäivät ja -palkka määräytyvät.

Accountorin palvelujohtaja Hanna Heikkilä muistuttaa, että lomanmääräytymisvuodella ei tarkoiteta kalenterivuotta tai yrityksen tilikautta vaan 1.4.–31.3. välistä ajanjaksoa. Työskentely tällä aikajaksolla määrittää työntekijän loma-ajan ja -palkan.

– Työntekijän lomakertymä riippuu siitä, kuinka kauan hän on työskennellyt yrityksessä ennen lomanmääräytymisvuoden alkua. Alle vuoden kestänyt työskentely kerryttää työntekijälle kaksi lomapäivää kuukaudessa koko lomanmääräytymisvuoden ajan. Yli vuoden jatkuneesta työrupeamasta työntekijä saa puolestaan 2,5 lomapäivää jokaista lomanmääräytymiskuukautta kohden, Heikkilä sanoo.

Tämän lisäksi joissakin työehtosopimuksissa tai yrityskohtaisissa paikallisissa sopimuksissa voidaan sopia vuosilomalain ylimenevistä lisälomapäivistä. Nämä ”ylimääräiset lisälomapäivät” ansaitaan usein työsuhteen kestoon perustuen.

Lomaa myös tuntitöistä

Täydet lomapäivät kertyvät silloin, kun työntekijä työskentelee vähintään 14 päivää tai 35 tuntia kuukaudessa. Jos jompikumpi ehdoista täyttyy, työntekijälle kertyy kyseiseltä kuukaudelta täydet lomapäivät.

– Näistä kahta laskentaperustetta ei voi käyttää rinnakkain saman lomanmääräytymisvuoden lomia laskettaessa. Työsopimuksen mukaisesti tulee valita työntekijän työaikaan paremmin soveltuva laskutapa ja käyttää sitä koko lomanmääräytymisvuoden ajan.

On myös huomioitava, että osa poissaoloista rinnastetaan työskentelyyn, jolloin poissaolon ajalta lomapäivät kertyvät normaalisti. Tällaisia poissaoloja ovat esimerkiksi vuosiloma, sairausaika (kun poissaolon pituus maksimissaan 75 työpäivää lomanmääräytymisvuodessa), äitiysloma ja vanhempainvapaa. Sen sijaan hoitovapaan ajalta vuosilomaa ei kerry.

Kun työntekijä on lomautettuna, lomaa kertyy enintään 30 työpäivää kerrallaan. Maksimissaan 30 työpäivän pituiset yhtäjaksoiset lomautusjaksot eivät siis vaikuta vuosilomakertymään millään tavalla. Laskennassa huomioidaan ainoastaan ne lomautuspäivät, jotka olisivat olleet työntekijän työpäiviä. Näin ollen vuosiloman kertymistä laskettaessa lomautuksen lomaa kerryttävä kalenterijakso voi olla 30 päivää pidempi. Työssäolo katkaisee 30 päivän laskemisen. Jos työntekijä on lomautusten välissä töissä, lähtee 30 päivän laskenta alusta jokaisen erillisen jakson alkaessa.

Työntekijä voidaan lomauttaa myös niin, että hänen työviikkoaan lyhennetään erilaisin järjestelyin. Näissä tilanteissa loman kertymisestä on omat sääntönsä. Työntekijälle kertyy lomaa normaalisti kuuden kalenterikuukauden ajalta lomautusjärjestelyn alkamisesta lukien, eli lomautuspäivät kerryttävät lomaa.

Lomapalkka keskiarvon mukaan

Vuosilomalain mukaan työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkkansa. Kiinteää kuukausipalkkaa nauttivan työntekijän lomapalkka on sama kuin hänen kuukausipalkkansa edellyttäen, ettei työntekijän työajassa ole tapahtunut lomanmääräytymisvuoden aikana muutoksia. Mikäli henkilön työaika on muuttunut, lasketaan hänelle lomapalkka prosenttiperusteisesti. Prosenttiperusteinen lomapalkka voi olla joko nykyistä kuukausipalkkaa suurempi tai pienempi.

Jos henkilön kuukausittainen työmäärä vaihtelee (esimerkiksi tuntityöntekijöillä), työntekijälle lasketaan lomapalkka joko prosenttiperusteisesti tai lomakeskituntiansion mukaisesti.

Palkan perustuessa provisioon työntekijälle maksettava vuosilomapalkka saadaan kertomalla hänen keskimääräinen päiväpalkkansa lomapäivien lukumäärän perusteella määräytyvällä kertoimella.

–Erilaiset palkanlisät eivät kartu loman aikana. Siksi esimerkiksi ilta- tai yötyölisiä kompensoidaan loma-aikana lomalisällä. Näin työntekijä pääsee myös lomaillessaan samaan palkkatasoon kuin työssä ollessaan, Heikkilä lisää.

Lomavuoden päättymisen jälkeen kuluu aina tovi, jotta lomapäivät ja -palkat saadaan lasketuiksi. Lomalistarumbaa kannattaakin alkaa pyörittää vasta huhtikuun puolivälin jälkeen.

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje