2016_01_26
Uutiset

Näin nostamiasi osinkoja verotetaan

Päivän pidetessä osakeyhtiöiden tilinpäätökset valmistuvat ja monissa yrityksissä edessä on osingonjako. Miten osinkojen verotukseen tulisi varautua?

Osakkaan lompakon pulskistuminen tuo mukanaan myös veroseuraamuksia. Vaikka mitään merkittäviä muutoksia ei vuoden alusta tulekaan voimaan, on säännöt hyvä palauttaa mieleen.

Luonnolliselle henkilölle osingot ovat aina verollisia. Verotukseen vaikuttaa oleellisesti se, onko osinkojen jakajana pörssiyhtiö vai listaamaton yritys. Pörssiyhtiön jakamasta osingosta 85 % on pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa. Pääomatuloveroprosentti on vuoden 2016 alusta alkaen 30 % 30.000 euroon asti ja tämän ylittäviltä osin 34 %.

Listaamattomissa yrityksissä osingon verotus riippuu siitä, kuinka suuri jaettavan osingon määrä on osakkeen matemaattiseen arvoon nähden.

  • Jos jaettavan osingon määrä on enintään 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta, osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa. Jos osingonsaajan verovuonna saamien tällaisten osinkojen yhteismäärä ylittää 150 000 euroa, ylimenevästä osasta on veronalaista pääomatuloa 85 % ja verovapaata tuloa 15 %.
    • Kun otetaan huomioon yhtiön maksama 20 % yhteisövero, kokonaisvero nostetusta osingosta on 8 % tuottoon asti 26–26,8 %.
  • Jos yhtiön jakaman osingon määrä on suurempi kuin 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta, 8 %:n ylittävästä osingosta 75 % on veronalaista ansiotuloa ja 25 % verovapaata tuloa.

Verotus aina osakaskohtainen

Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan pääsääntöisesti osingon jakovuotta edeltäneen vuoden tilinpäätöksen taseen perusteella. Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan jakamalla yhtiön nettovarallisuus ulkona olevien osakkeiden määrällä.

Tästä laskentatavasta voidaan poiketa, jos yritys on toteuttanut osakeannin sen jälkeen kun se tilikausi, jonka perusteella osakkeen matemaattinen arvo lasketaan, on päättynyt. Tällöin uusien osakkeiden matemaattiseksi arvoksi katsotaan osakkeen nimellisarvo, kirjanpidollinen vasta-arvo tai osakkeen merkintähinta.

Omistajayrittäjien osalta osakkeen matemaattinen arvo lasketaan osakaskohtaisesti. Esimerkiksi osakaslaina vähennetään osakkeiden matemaattisesta arvosta. Jos esimerkiksi omistajayrittäjän osakkeiden matemaattinen arvo on 50 000 euroa ja osakaslainan suuruus on 20 000 euroa, hänen osakkaidensa matemaattisena arvona käytetään 30 000 euroa.

Palkka pienentää tulosta

Palkan määrää miettiessä kannattaa huomioida, että palkka on yritykselle kuluerä ja se vähentää yrityksen verotettavaa tuloa. Palkkaa kannattaakin nostaa niin, että ansiotulon veroprosentti nousee vähintään 26 %:iin. Accountorin laki- ja veropalveluista saat tarvittaessa apua tarkempien laskelmien tekemiseen.

Osinkoja jakavan yhtiön on toimitettava ennakonpidätys luonnollisille henkilöille maksetuista osingoista. Ennakonpidätyksen suuruus julkisesti listaamattoman yhtiön osingoista on 7,5 % 150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 28 %. Pidätysprosenteista voidaan poiketa osingonsaajan toimittaman muutosverokortin perusteella.

 

Lisätietoja:

Susanna Jaakkola
Yrityslakimies
susanna.jaakkola@accountor.fi
puh. 040 505 9369

Lue lisää ajankohtaisia uutisia Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje