2016_12_20
Uutiset

Vuosi vaihtuu, mikä muuttuu palkanlaskennassa?

Vuodenvaihde tuo taas mukanaan muutoksia palkanlaskennassa tärkeisiin käytäntöihin. Työnantajamaksuja tarkistetaan tuttuun tapaan. Vuodenvaihteen työt ja maksuissa tapahtuvat muutokset huomioidaan jo tammikuun alussa laskettavissa palkoissa. Accountorin palkanlaskennan aikataulut vuodelle 2017 valmistuvat joulukuun aikana. Aikataulut muodostuvat asiakaskohtaisesti sovittujen rajojen puitteissa. Mahdollisista muutoksista aikatauluun liittyen kannattaa sopia hyvissä ajoin oman yhteyshenkilön kanssa.

Alla olevista linkeistä voit suoraan siirtyä sinua kiinnostaviin aiheisiin:

Vuosi-ilmoitukset

Eläkelaki muuttuu 1.1.2017

Verotukseen muutoksia 2017

Palkanlaskennassa vahvistetut maksut ja korvaukset vuodelle 2017

Vuoden 2017 verokortit


Vuosi-ilmoitukset

Palkanlaskija huolehtii yrityksenne

  • lakisääteisten vuosi-ilmoitusten toimittamisesta verottajalle palkansaajakohtaisine erittelyineen.
  • TyEL-vuosi-ilmoituksen toimittamisesta vakuutusyhtiöön
  • lakisääteisen tapaturmavakuutuksen palkkailmoituksen toimittamisesta vakuutusyhtiöön lopullisen vakuutusmaksun laskemisen pohjaksi. Yhtiömiesten ja osakkaiden omistustiedot tulee tarkistaa vuosittain ja merkitä mahdolliset korjaukset ja muutokset palkkailmoituslomakkeeseen. Jo yksittäinen muutos omistustiedoissa voi vaikuttaa maksuun ja vakuutusturvaan. Asiakkaan tulee toimittaa Palkkailmoituslomake omalle palkanlaskijalle mahdollisimman pian sen saavuttua.
  • Työttömyysvakuutusrahastoon palkkasummailmoituksen vuonna 2016 maksetuista palkoista

 


Eläkelaki muuttuu 1.1.2017

Työeläkejärjestelmä uudistuu vuonna 2017. Vuoden alusta eläkemaksut peritään ansioista, jotka on ansaittu 17 vuoden iän täyttymistä seuraavan kuukauden alusta alkaen, jolloin alkaa henkilön vakuuttamisvelvollisuus.  Vastaavasti perintä- ja vakuuttamisvelvollisuus päättyy seuraavien yläikärajojen mukaan:

Syntymävuosi <= 1957, yläikäraja 68

Syntymävuosi 1958 – 1961, yläikäraja 69

Syntymävuosi >= 1962, yläikäraja 70

Vuosina 2017–2025 korotettua työntekijän eläkemaksua peritään henkilön 53 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta aina 63 vuoden täyttämiskuukauden loppuun.

1.1.2017 alkaen 63 vuotta täyttäneen työntekijän ansioista peritään normaali työntekijän eläkemaksu 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun asti.

Osittain varhennettu vanhuuseläke korvaa osa-aikaeläkkeen

Osittainen vanhuuseläke korvaa nykyisen osa-aikaeläkkeen, mutta maksussa olevat osa-aikaeläkkeet jatkuvat ennallaan, nykyisin ehdoin. Uusia osa-aikaeläkkeitä ei myönnetä enää eläkelain uudistuksen jälkeen.  Osittaisella vanhuuseläkkeellä voi eläkettä nostaa maksuun joko 25% tai 50% kertyneestä eläkkeestä jo 61-vuotiaana. Vuoden 2025 jälkeen alaikäraja nousee 62 vuoteen.  Osittainen varhennettu vanhuuseläke pienentää lopullista kuukausieläkettä 0,4 prosenttia jokaiselta varhennetulta kuukaudelta. Lykkäyskorotus korvaa aiemman ns. superkarttuman ja korottaa eläkettä 4,8% vuodessa.

Lisätietoja eläkelain muutoksista saa omasta vakuutusyhtiöistä sekä www.elakeuudistus.fi

Paluu alkuun


Verotukseen muutoksia 2017

Verotusmenettelyihin on tulossa merkittäviä muutoksia vuoden 2017 alusta. Uudistukset koskevat erityisesti asiakkaita, jotka ilmoittavat ja maksavat oma-aloitteisia veroja, kuten arvolisäveroa ja työnantajasuorituksia.

Verotili-palvelu korvautuu OmaVerolla. Kausiveroilmoitus on 1.1.2017 alkaen Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista ja Verotili on Yrityksen OmaVero. Verotiliviite poistuu käytöstä ja oma-aloitteiset verot maksetaan oma-aloitteisten verojen viitteellä. Verottaja ottaa vastaan vanhan verotilin viitenumeroita vuoden alussa, mutta oma-aloitteisten verojen viite tulee ottaa käyttöön mahdollisimman pian. Uuden viitenumeron saa OmaVerosta ja se tulee ilmoittaa Accountorin yhteyshenkilöille mahdollisimman pian.

Korjaukset oma-aloitteisten verojen veroilmoituksiin tehdään jatkossa uudella, aiemmat tiedot korvaavalla ilmoituksella. Korvaavalla ilmoituksella tulee ilmoittaa myös virheen syy.  Nykyisin korjaukset tehdään lisäilmoituksella. Lisäksi verottaja on tehnyt paljon muutoksia oma-aloitteisten verojen maksamiseen, palauttamiseen ja verojen perintään vuoden alusta alkaen.

Tarkemmat tiedot verottajan tekemistä muutoksista löytyy osoitteesta http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Muutoksia2017

Huom! Verottajalla on katko ilmoitusten vastaanotossa 23-31.12.2016.

Paluu alkuun


Palkanlaskennassa vahvistetut maksut ja korvaukset vuodelle 2017

Verottaja ja ministeriöt ovat vahvistaneet vuodelle 2017 seuraavia arvoja:

Työeläkevakuutusmaksut

Vuonna 2017 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,4 prosenttia palkasta. Tämä on 0,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2016.

Työntekijöiden eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 6,15 ja korotettu 53–62 vuotta täyttäneiden työeläkevakuutusmaksu on 7,65 prosenttia. Molemmat maksut ovat 0,45 prosenttiyksikköä korkeammat kuin vuonna 2016.

Työnantajan keskimääräinen maksu on 17,95 prosenttia, mikä on 0,05 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2016

Sairausvakuutusmaksut

Valtioneuvosto on vahvistanut sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit vuodelle 2017. Maksuprosenteissa on otettu huomioon työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemä kilpailukykysopimus

Sairaanhoitomaksut

Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on 0,00 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta vuonna 2017. Maksu on 1,30 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2016.

Työtulovakuutuksen maksut

Työantajan sairausvakuutusmaksu on 1,08 prosenttia. Maksu on 1,04 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2016.

Palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksu on 1,58 prosenttia palkasta tai työtulosta, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14 000 euroa. Maksu nousee 0,76 prosenttiyksikköä vuodesta 2016. Maksua on korotettu vakuutettujen sairaanhoitomaksun alennusta vastaavalla euromäärällä. Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 000 euroa, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia. Tällä hyvitetään pienituloisille kilpailukykysopimuksesta aiheutuvaa maksurasituksen nousua.

Työttömyysvakuutusmaksut

Palkansaajien työttömyysvakuutusmaksu nousee ensi vuonna 0,45 prosenttiyksikköä ja työnantajan osuus vastaavasti pienenee saman verran. Muutokset ovat osa työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemää kilpailukykysopimusta.

Maksuprosentit ovat vuonna 2017 seuraavat:

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,60 prosenttia palkasta.
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,80 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 059 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 3,30 prosenttia palkasta.
Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajamaksu on 0,70 prosenttia palkasta.
Osaomistajasta maksettava työnantajamaksu on 0,80 prosenttia palkasta.

Verovapaat kustannusten korvaukset

Kokopäivärahan arvo on 41 € ja
osapäivärahan arvo on 19 €
Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 10,25€
Kilometrikorvaus oman auton käytöstä 0,41 €/km, lisähenkilö 0,03 €/km

Tarkemmat tiedot luontoisetujen raha-arvoista sekä verovapaiden kustannusten korvauksista löytyy verottajan sivuilta www.vero.fi

Paluu alkuun


Vuoden 2017 verokortit

Vuoden 2017 verokortit otetaan käyttöön 1.2.2017. Verohallinto postittaa verokortit työntekijöille tammikuun puoliväliin mennessä. Tammikuussa 2017 käytetään vielä edellisen vuoden ennakonpidätystietoja. Perusprosenttia käytetään, koska tulorajan seuranta on vuosikohtainen. Tämä menettely ei koske rajoitetusti verovelvollisen verokorttia.

Ennakonpidätys on toimitettava 60 %:n suuruisena, jos työnantaja ei ole saanut ennakonpidätystietoja suorasiirrossa eikä työntekijä ole toimittanut mitään verokorttia.

Työntekijän ei tarvitse toimittaa eikä esittää verokorttia työnantajalle, jos työnantaja on saanut työntekijän ennakonpidätystiedot sähköisesti Verohallinnolta.

Työnantajan on informoitava työntekijöilleen:

  • Saadaanko ennakkopidätystiedot Verohallinnolta sähköisesti
  • Miten työnantaja pyytää työntekijöiltä verokorttia, jos sitä ei ole saatu sähköisesti
  • Työnantaja käyttää automaattisesti päätoimen palkkatulon verokortin vaihtoehtoa A ennakonpidätyksessä
  • Jos työntekijä vaatii vaihtoehdon B käyttämistä, työnantaja kertoo miten hän haluaa tiedon.
  • Muutosverokortti tulee aina toimittaa työnantajalle
  • Verokortti tulee aina toimittaa jos työntekijä vaihtaa työpaikkaa vuoden aikana

Jos yrityksenne palkkajärjestelmänä toimii Procountor, tulee verokortit toimittaa palkanlaskennan yhteyshenkilölle mahdollisimman pian. Mikäli palkkajärjestelmänä on jokin muu Accountorin järjestelmistä, saamme verottajalta verokorttitiedot suorasiirtona ja verokortteja ei tarvitse toimittaa.

Verohallinnon asiakaspalvelu on kiinni tietojärjestelmän käyttöönotosta johtuen 29.12–2.1.2017.

Oma yhteyshenkilösi auttaa sinua mielellään, mikäli sinulla on kysyttävää.

Paluu alkuun

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje