2017_02_14
Uutiset

Muutokset Kelan korvauskäytännöissä

Maalis- ja huhtikuun vaihteessa Kelan korvauskäytäntöihin on tulossa muutoksia. Voimaan astuvat muutokset koskevat tartuntatautilain uudistusta, isyysrahaoikeuden laajenemista sekä oikeutta korvaukseen vanhemmuudesta aiheutuvista perhevapaakustannuksista.

Tartuntatautilaki uudistuu 1.3.2017

Uusi Tartuntatautilaki ja siihen liittyvä sairausvakuutuslain muutos tulevat voimaan 1.3.2017. Tartuntataudin vuoksi maksettava korvaus ansionmenetyksestä on jatkossa Tartuntatautipäiväraha. Muutoksen jälkeen työnantajan on aina ilmoitettava poissaolon ansionmenetys jos työntekijä on poissa tartuntataudinvuoksi. Lakeja sovelletaan, jos oikeus tartuntatautipäivärahaan alkaa lain voimaantulon jälkeen. Jos oikeus tartuntataudin perusteella maksettavaan etuuteen alkaa ennen 1.3.2017, noudatetaan aikaisempaa lainsäädäntöä. Lain edellyttämät muutokset näkyvät asiointipalvelussa 11.2.2017 lukien.

Kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri päättää työntekijän työstä poissaolosta. Päätös voi olla erillinen todistus tai A-lääkärintodistus, jossa voi olla poissaolon syynä ”Muu” ja lisätietona tartuntatauti. Tartuntapäivärahaan on oikeus myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jonka lapsi on määrätty olemaan poissa päivähoidosta tai koulusta. Ansiomenetyksen määrä on se palkan määrä, joka työntekijälle olisi maksettu, jos hän ei olisi joutunut jäämään pois työstä.

Mahdollisuus saada isyysrahaa laajenee 1.3.2017

Äidin naispuolisella avio- tai avopuolisolla on jatkossa oikeus isyys- ja vanhempainrahaan samoin perustein kuin äidin miespuolisella puolisolla. Jos työntekijä on nainen joka on isyysvapaalla, ilmoitetaan Kelahakemuksella palkkatieto äitiys- ja vanhempainvapaan palkkana, lisäselvitykseen voidaan laittaa tarkennus Isyysloma. 

Oikeus korvaukseen vanhemmuudesta aiheutuvista perhevapaakustannuksista 1.4.2017

Naispuolisen työntekijän työnantajalle maksetaan 2 500 euron kertakorvaus vanhemmuudesta aiheutuvista perhevapaakustannuksista. Korvaus on raskaus- tai adoptiokohtainen ja sen saamisen edellytyksenä on, että työntekijälle on maksettu äitiysrahaa tai adoptioäidin vanhempainrahaa sekä että työnantaja on samaan raskauteen tai adoptioon perustuen maksanut äitiys- tai adoptioäidin vanhempainrahakauden aikana työehtosopimuksen taikka työsopimuksen perusteella palkkaa vähintään yhdeltä kuukaudelta. Lisäksi edellytetään, että työsuhde on kestänyt vähintään kolme kuukautta ennen äitiysrahakauden tai adoptioäidin vanhempainrahakauden alkua ja se perustuu vähintään vuodeksi tehtyyn työsopimukseen.

Vuoden määräaika voi täyttyä myös kahden tai useamman toisiaan välittömästi seuraavan määräaikaisen työsopimuksen perusteella. Työntekijän työajan on oltava äitiys- tai adoptioäidin vanhempainrahakauden alkaessa vähintään 80 prosenttia alan kokoaikaisen työntekijän säännöllisestä työajasta. Jos työnantaja ei ole velvollinen noudattamaan työehtosopimusta, työajan on oltava vähintään 80 prosenttia työaikalain (605/1996) 3 luvussa tarkoitetusta säännöllisestä työajasta.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje