2017_05_22
Uutiset

Uusi rahanpesulaki tuo velvoitteita kaikille yrityksille

Eduskunnassa on käsiteltävänä uusi laki rahanpesun ja terrorismin estämisestä, mikä velvoittaisi kaikki oikeushenkilöt ilmoittamaan tosiasialliset edunsaajansa kansalliseen keskitettyyn rekisteriin. Laki on vielä käsiteltävänä eduskunnassa.

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa luonnollista henkilöä, joka joko omistaa oikeushenkilön tai muuten käyttää määräysvaltaa oikeushenkilössä. Yhteisöjen osalta tosiasiallisena edunsaajana pidetään henkilöä, jolla on yli 25 prosentin omistus tai ääniosuus yhteisössä. Jos tällainen omistus- tai äänivaltaosuus on toisen oikeushenkilön hallussa, yhteisön on selvitettävä, ketkä luonnolliset henkilöt voivat tehdä itsenäisesti päätöksiä omistavassa oikeushenkilössä.

Suurin osa rahanpesulain säännöksistä koskee ns. ilmoitusvelvollisia, joihin kuuluu mm. sijoitus-, rahoitus- ja vakuutusalalla toimivia yrityksiä, mutta myös muita, kuten tilintarkastus- ja taloushallintoalan toimijoita sekä asianajopalveluita tarjoavia toimijoita. Laki asettaa ilmoitusvelvollisille velvollisuuden mm. tunnistaa asiakkaansa sekä ilmoittaa epäilyttävistä toimenpiteistä keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle. Uuden lain myötä tuntemis- ja ilmoitusvelvoite perustuu ilmoitusvelvollisen omaan riskiarvioon.

Ilmoitusvelvollisen tulee kirjallisessa riskiarviossa huomioida riskitekijät, jotka liittyvät sen asiakkaisiin, maihin tai maantieteellisiin alueisiin, tuotteisiin, palveluihin, liiketoimiin tai jakelukanaviin. Ilmoitusvelvollisella tulee olla käytössään toimintaperiaatteet, valvontatoimenpiteet ja menettelytavat riskien hallinnaksi.

Uusi rahanpesulaki säätää entistä kovempia sanktioita lain rikkomisesta. Sanktion määrä voi olla oikeushenkilölle 5.000-100.000 euroa ja luonnolliselle henkilölle 500-10.000 euroa. Sanktio voi olla tätäkin suurempi, jos rahanpesulakia on rikottu tahallisesti tai toistuvasti. Sen vuoksi onkin tärkeää, että ilmoitusvelvolliset tunnistavat omat velvoitteensa ja huolehtivat niiden toteutuksesta. Lisäksi kaikkien yritysten tulee huolehtia siitä, että yritys ilmoittaa omat tosiasialliset edunsaajansa kansalliseen rekisteriin määräaikaan mennessä. 

Lähde: lakiasiainpäällikkö Anna-Maija Marjakangas, Accountor

Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi –osoitteeseen, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje