2017_11_16
Uutiset

Yrittäjän on vakuutettava itsensä ja työntekijänsä

Yrityksen perustamisvaiheessa tai sen kasvaessa yrittäjällä riittää tehtävälistaa.  Yksi tärkeimmistä on tarvittavien vakuutusten hankkiminen yritykselle, yrittäjälle ja työntekijöille itselleen. 

Yrittäjän vakuutukset

Yrityksen toimiala määrittää pitkälti sen mitä vakuutuksia yrittäjä tarvitsee. Palveluita tarjoava konsulttiyritys ja kalliin kaluston omistava rakennusalan yrittäjä ovat luonnollisesti eri tilanteessa vakuutusten suhteen.  Kaikkien yritysten on kuitenkin lakisääteisesti vakuutettava työntekijänsä. Lainsäädännöstä ja vakuutustyypeistä kannattaa ottaa selkoa itsekin, jotta maksaa vain siitä, mitä oikeasti tarvitsee.

Yrittäjän pakolliset vakuutukset

Yrittäjän eläkevakuutus YEL

Yrittäjän vakuutus-ja sosiaaliturvan peruskivi on YEL eli yrittäjän eläkevakuutus. YEL on pakollinen vakuutus 18–70-vuotiaalle yrittäjälle, jonka

 • työstä saatava tulo on vähintään 7645,25 euroa vuodessa (2017) ja
 • yritystoiminta jatkuu yhtäjaksoisesti minimissään neljän kuukauden ajan.

Osakeyhtiössä YEL-velvollinen on henkilö, joka työskentelee johtavassa asemassa, esimerkiksi toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä, ja jonka omistusosuus yrityksestä on yli 30 prosenttia. YEL-velvoite täyttyy myös johtavassa asemassa työskentelevällä henkilöllä, jonka omistusosuus yhdessä perheenjäsenen tai -jäsenten kanssa yltää yli 50 prosenttiin. YEL-vakuutus on otettava puolen vuoden sisällä toiminnan aloittamisesta. Sitä voi vielä halutessaan täydentää vapaaehtoisella eläkevakuutuksella. Vakuutusmaksut yrittäjä voi vähentää verotuksessa.

YEL-velvoite koskee tiettyjen ehtojen täyttyessä myös yrityksessä työskenteleviä perheenjäseniä. Omakohtainen tilanne ja muut työntekijävakuutukset kannattaa selvittää vakuutusasiantuntijalta viimeistään siinä vaiheessa, kun on hankkimassa itselleen YEL-vakuutusta.  

Mikä YEL-työtulo?

YEL-vakuutusta ottaessaan yrittäjä määrittää vuosittaisen YEL-työtulonsa eli oman työpanoksensa arvon. Työtulon tulisi vastata suunnilleen sellaista rahasummaa, jonka yrittäjä maksaisi samaan työhön palkatulle työntekijälle vuoden aikana. Määritelty työtulo vaikuttaa siihen minkäsuuruista eläkettä ja sosiaaliturvaa yrittäjä saa. Tämän takia oma työtulo on syytä säätää oikealle tasolle viimeistään kun yritystoiminta ja tulotaso alkaa vakiintua.

Jos arvioit oman työtulosi alakanttiin, vakuutusmaksusi ovat pienemmät, mutta samalla heikennät YEL-pohjaista eläke-ja sosiaaliturvaasi. Muun muassa sairastumisen tai perheenlisäyksen johdosta saatavien päivärahojen suuruus määräytyy yrittäjän arvioiman YEL-työtulon perusteella.  Ensimmäistä kertaa yrittävä saa YEL-maksun hinnasta alennusta.

Työntekijöiden tapaturmavakuutus

Työnantaja on velvollinen ottamaan työntekijöilleen tapaturmavakuutuksen.  Kaikille työsuhteessa oleville on oltava tapaturmavakuutus ammattitautien ja työtapaturmien varalle. Jos työntekijöille maksetaan vuodessa alle 1200 euroa palkkaa, ei vakuutusta tarvitse ottaa. 

Vakuutus koskee kaikkia työsuhteessa olevia työntekijöitä, riippumatta työsuhteen kestosta. Se kattaa tapaturmat  jotka sattuvat työssä, työpaikalla, etätyössä ja työmatkalla, sekä ammattitaudit ja työn aiheuttamat vaivat. Tapaturmavakuutuksen maksumäärä vaihtelee työn vaarallisuuden mukaan. YEL-velvollisten yrittäjien ei ole kuitenkaan pakko ottaa vakuutusta itselleen. Tapaturmavakuutuksen yhteydessä peritään ryhmähenkivakuutus, mikäli toimialan yleissitovassa työehtosopimuksessa on näin määrätty. 

Työeläke- eli TyEL-vakuutus

Työntekijöille on järjestettävä ja kustannettava eläketurva. Tämä tapahtuu ottamalla heille TyEL- eli työntekijän eläkelain mukainen eläkevakuutus tai huolehtimalla työnantajan vakuutusmaksuista hetkellisesti. Työntekijä maksaa osan kustannuksista.

TyEL-maksut maksetaan kaikista 17-67-vuotiaista sekä eläkkeellä olevista työntekijöistä. Työpaikalla on oltava yleisesti nähtävillä sen eläkelaitoksen nimi missä eläketurva on järjestetty. Kaikki työntekijät voi vakuuttaa samassa laitoksessa ja sen voi työnantaja itse valita.

Muita pakollisia vakuutuksia

Pääsääntöisesti YEL on ainoa yrittäjälle itselleen vaadittu pakollinen vakuutus. Tähän on kuitenkin olemassa joitain toimialakohtaisia poikkeuksia, kuten:

 • potilasvakuutus, joka on lakisääteinen terveyden-ja sairaanhoitoalan yrittäjille (esimerkiksi fysioterapeuteille ja hierojille) sekä
 • ympäristövahinkovakuutus, mikäli yritystoimintaan liittyy olennainen riski ympäristövahingosta tai jos toiminta aiheuttaa yleistä haittaa ympäristölle.

Mikäli yritystoimintaa varten hankitaan auto tai muu menopeli, sillä on oltava liikennevakuutus, joka on pakollinen kaikille liikenteessä käytettäville ajoneuvoille sekä myös perävaunuille.

Yrittäjän ja yrityksen vapaaehtoiset vakuutukset

Suurin osa yrittäjille ja yrityksille suunnatuista vakuutuksista on vapaaehtoisia ja niiden hankkimista ja laajuutta kannattaa pohtia oman toimialan ja sen sisältämien riskien kautta. Edellä mainitut työntekijöiden vakuutukset sen sijaan ovat laissa määrättyjä.

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Kun yrittäjä loukkaa itseään tapaturmaisesti, koko yritystoiminta saattaa pysähtyä hetkeksi. Tapaturmavakuutuksella yrittäjä voi parantaa omaa toimeentuloturvaansa sekä nopeuttaa toipumistaan takaisin työkuntoon. Tapaturmavakuutus hankitaan yleensä kattamaan työajan lisäksi myös yrittäjän vapaa-aika – tällöin puhutaan niin sanotusta täysajan tapaturmavakuutuksesta. Yrittäjän tapaturmavakuutuksen hintaan vaikuttaa työn vaarallisuus sekä vakuutusta tehtäessä sovittava vuosityöansio.

Vakuutus korvaa yrittäjälle esimerkiksi

 • tapaturmista tai ammattitaudeista aiheutuvia sairaanhoitokuluja,
 • kuntoutuksesta aiheutuvia kuluja,
 • korvauksia pysyvästä haitasta sekä
 • työkyvyttömyydestä johtuvia ansiomenetyksiä.

Kaikilla yrittäjillä omaa tapaturmavakuutusta ei kuitenkaan ole. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että yrittäjä kokee saavansa riittävän turvan sairauskulu- ja työkyvyttömyysvakuutusten avulla. Tämä yhdistelmä tarjoaa turvaa tapaturmien lisäksi myös sairauksien varalta, johtuuhan suurin osa poissaoloista juuri sairauksista eikä tapaturmista. Sairauskuluvakuutuksella usein myös täydennetään olemassa olevaa yrittäjän tapaturmavakuutusta.

Kaikille ei kuitenkaan myönnetä sairauskuluvakuutusta esimerkiksi korkean iän tai olemassa olevien sairauksien takia. Myös sairauskuluvakuutusten ehdot esimerkiksi vapaa-ajalla sattuvien liikunta- ja urheiluvammojen suhteen saattavat olla eriäviä verrattuna vapaa-ajan kattaviin yrittäjän tapaturmavakuutuksiin.

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksia on olemassa lukuisia erilaisia, mutta niistä yleisimpiä ovat toiminnan vastuuvakuutus sekä tuotevastuuvakuutus. Vastuuvakuutukset tarjoavat yrittäjälle taloudellista turvaa tilanteissa, joissa yrityksen toiminta tai sen viallinen tuote on aiheuttanut henkilö- tai esinevahinkoja ja synnyttänyt näin vahingonkorvausvelvollisuuden. Vastuuvakuutus kattaa myös yrityksen työntekijän työssään aiheuttaman vahingon.

Vastuuvakuutusten poikkeavuudet, rajoitukset ja kattavuudet kannattaa perata huolellisesti läpi vakuutusyhtiön kanssa. Selvitä siis jo ennalta, mitkä ovat oman yritystoimintasi isoimpia vahinkoriskitekijöitä ja lähesty asiaa niiden kautta. Vastuuvakuutusten hinnat vaihtelevat paljon muun muassa yrityksen toimialan ja toiminnan laajuuden mukaan. Toimiala vaikuttaa, ovathan rakennusalan riskit hyvin erilaisia vaikkapa koirakouluihin verrattuna.

Oikeusturvavakuutus

Yrittäjä voi joskus löytää itsensä keskeltä mehevää sopimusriitaa, vaikka oma toiminta olisikin omasta mielestä mennyt täysin lakipykälien mukaan. Muun muassa tällaisia tilanteita varten on olemassa yrityksen oikeusturvavakuutus, joka korvaa oikeudenkäynnistä tai lakimiespalveluista koituvia kustannuksia.

Muistathan, että joihinkin kotivakuutuksiin sisältyvä yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutus on eri asia kuin yrittäjille ja yrityksille suunnattu oikeusturvavakuutus. Ensiksi mainittu tarjoaa korvausapua pääsääntöisesti vain yksityiselämään liittyvissä riitatilanteissa, eikä siitä ole apua yrityksen joutuessa vaikeuksiin.  Yrityksen oikeusturvavakuutus kattaa myös  mahdollisiin omien työntekijöiden työsuhteisiin liittyvät erimielisyystapaukset, jos niissä lakiasiainapua kaivataan.

Omaisuusvakuutus

Omaisuusvakuutukset auttavat yrittäjää tilanteissa, joissa yrityksen kiinteistöt, työkoneet, laitteet tai myytävät tavarat kokevat kovia joko ihmisten toiminnan tai luonnonilmiöiden takia.

Omaisuusvakuutuksen laajuudesta riippuen yrittäjälle voidaan korvata esimerkiksi

 • tulipalon,
 • ilkivallan,
 • rikkoutumisen,
 • murron,
 • myrskyn tai
 • vesijohtovuodon aiheuttamia vahinkoja

Keskeytysvakuutus

Keskeytysvakuutus tuo yrittäjälle turvaa tapauksissa, joissa liiketoiminta pysähtyy esimerkiksi toimitilojen vahingoittumisen tai työkoneen rikkoutumisen vuoksi. Vakuutusehdoista riippuen keskeytysvakuutus korvaa yritystoiminnan pysähtymisestä aiheutuvia menetyksiä.

Keskeytysvakuutus voi antaa taloudellista suojaa myös tilanteissa, joissa yrityksen alihankkijalle tai tavarantoimittajalle sattuu omaisuusvahinko, joka aiheuttaa haittaa omalle liiketoiminnalle. Tätä kutsutaan riippuvuuskeskeytysvakuutukseksi.

Edellä lueteltujen vakuutusten lisäksi vakuutusyhtiöillä on luonnollisesti olemassa kymmeniä erilaisia erikoistoimialoja koskevia vakuutuksia. Vapaaehtoisten yrittäjä- ja yritysvakuutusten hinnoissa voi olla paljonkin eroja, joten tarjoukset kannattaa aina kysyä monelta eri toimijalta.  Päätösten tekemiseen on myös hyvä varata kunnolla aikaa, jotta vakuutukset varmasti kattavat kaiken tarvittavan ja hinta on oikea.  Työntekijöiden vakuutusasiat on oltava kunnossa ennen työsuhteen alkamista.  Vakuutusviidakko sisältää paljon poikkeuksia ja poikkeuksien poikkeuksia, joten vakuutusmyyjää kannattaa haastaa rohkeasti, jotta omalle yritykselle parhaiten sopiva vakuutuspaketti löytyisi.

 

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje