2018_03_19
Uutiset

Osakeyhtiön erillisten osake- ja osakasluetteloiden laatimisvelvollisuus poistuu

Ennen 21.6.2017 voimaan tullutta osakeyhtiölain muutosta yhtiöt olivat vastuussa sekä osake- että osakasluetteloiden laatimisesta. Muutoksen jälkeen osakeyhtiöissä vaaditaan pidettävän ainoastaan osakasluetteloa. Muutos perustuu syyskuussa 2014 voimaan tulleeseen, niin sanottuun EU:n arvopaperikeskusasetukseen, jolla oli suoria vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön.

Osakasluettelon laatimis- ja pitämisvelvollisuus on jatkossa aina osakeyhtiön hallituksella. Ennen lakimuutosta osakasluetteloa oli mahdollista pitää arvopaperikeskuksessa, vaikka osakkeet eivät kuuluneet arvo-osuusjärjestelmään. Vastuu siirtyi osakeyhtiön hallitukselle, koska EU:n arvopaperiasetuksen myötä arvopaperin liikkeeseenlaskijat saivat oikeuden valita käyttämänsä arvopaperikeskuksen EU:n alueella sijaitsevista keskuksista. Kaikki ulkomaiset arvopaperikeskukset eivät tarjoa osakasluetteloiden pitämiseen liittyviä palveluita, eikä niiden vastuista ja tehtävistä ole mahdollista säätää Suomen lainsäädännöllä. Tämän vuoksi oli tarkoituksenmukaisempaa siirtää vastuu yhtiöille itselleen.

Vaikka osakasluettelon ylläpitovastuu siirtyi osakeyhtiön hallitukselle, ei eroa aikaisempaan käytännössä synny. Tämä pätee varsinkin, jos osakkeet on merkitty suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään. Laissa arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta säädetään, että liikkeeseenlaskijoiden on pidettävä osakasluetteloita arvopaperikeskuksessa silloin, kun he valitsevat suomalaisen arvopaperikeskuksen arvopaperien liikkeeseenlaskua varten. Uudistus koskee siis enemmän sellaisia liikkeeseenlaskijoita, jotka valitsevat ulkomaisen arvopaperikeskuksen suomalaisen sijaan. Tällöin yhtiöiden tai muiden arvo-osuusjärjestelmään kuulumattomien liikkeeseenlaskijoiden on pidettävä osakeyhtiölain mukaista osakasluetteloa pääkonttorissaan, koska tällaista luetteloa ei voida pitää nähtävänä arvopaperikeskuksessa Suomessa.

Muutoksen johdosta osakkeiden yksilöiminen arvo-osuusjärjestelmään kuulumattoman yhtiön osalta olisi mahdollista toteuttaa myös muutoin kuin merkitsemällä osakkeet ja osakekirjat luetteloon numerojärjestyksessä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta luetteloitavan tiedon sisältöön. Luettelosta on joka tapauksessa käytävä ilmi kunkin osakkeenomistajan omistamat osakkeet sekä niiden lukumäärä osakelajeittain. Osakeyhtiölakiin lisättiin myös tahdonvaltainen säännös, jonka mukaan yhtiöllä on mahdollisuus yhtiöjärjestyksellä päättää, että osakasluetteloon merkitään osakkeenomistajan osoitteen sijaan kyseisen henkilön syntymäaika ja kotikunta.

Osakeyhtiölain mukaan osakasluetteloa on pidettävä nähtävänä yhtiön pääkonttorissa. Jos kyse on kuitenkin suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään kuuluvasta yhtiöstä, osakasluetteloa voidaan pitää myös arvopaperikeskuksen toimipaikassa Suomessa. Velvollisuus osakasluettelon pitämiseen pääkonttorissa koskee muutoksen johdosta siis myös ulkomaiseen arvo-osuusjärjestelmään kuuluvia yhtiöitä. Suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään kuulumattomien yhtiöiden osalta säännös vastaa näin ollen aikaisempaa lainsäädäntöä.


Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi –osoitteeseen tai ole yhteydessä omaan Accountor-yhteyshenkilöön, niin jatketaan keskustelua aiheesta.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje