2018_03_21
Uutiset

Yhteisöjen tuloverotuksen seuraamusmaksut uudistuvat

Yhteisöjen tuloverotuksen seuraamusmaksut uudistuvat

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen seuraamusmaksut muuttuvat 1.5.2018 voimaan tulevan lakimuutoksen myötä. Seuraamusmaksujen muutoksia sovelletaan verovuodesta 2018 alkaen. Jos veroilmoitus myöhästyy, Verohallinto voi jatkossa määrätä myöhästymismaksun. Jos veroilmoituksessa on puutteita, Verohallinto voi määrätä myös veronkorotuksen. Veronkorotukset määräytyvät kaavamaisesti ilmoittamisen laiminlyönnin tason mukaisesti.

Uusi ilmoituksen myöhästymismaksu

Myöhästymismaksu on tuloverotuksessa uusi seuraamusmaksu, joka määrätään euromääräisenä ja yhden kerran verovuotta kohti. Verohallinto määrää maksun, jos yhteisö ei ole antanut veroilmoitusta määräajassa, tai jos se täydentää oma-aloitteisesti jo antamaansa veroilmoitusta omaksi vahingokseen ennen verotuksensa päättymistä. Myöhästymismaksun suuruus on 100 euroa. Maksu määrätään verotuspäätöksellä ja pääsääntöisesti yhteisöä kuulematta.

Uusi menettely eroaa esimerkiksi oma-aloitteisten verojen ilmoituksen myöhästymismaksusta, sillä se ei määräydy päiväkohtaisesti tai veron määrän mukaan.

Myöhästymismaksu määrätään aikaisemman veronkorotusmenettelyn sijaan tilanteissa, joissa verovelvollinen antaa veroilmoituksen määräpäivän jälkeen oma-aloitteisesti tai kehotuksesta. Maksu määrätään myös silloin, kun verovelvollinen korjaa muun laiminlyöntinsä oma-aloitteisesti ennen verotuksen päättymistä.

Ilmoittamisen laiminlyönniksi katsotaan se, ettei yhteisö tai yhteisetuus ole antanut veroilmoitusta tai muita vaadittuja tietoja määräajassa. Laiminlyönniksi lasketaan myös, jos tarvittavat tiedot annetaan puutteellisina tai virheellisinä. Oma-aloitteiseksi veroilmoituksen korjaamiseksi katsotaan se, kun verovelvollinen antaa ilmoituksen tai korjaa ilmoituksessa olevan virheen ennen kuin on saanut näistä ilmoituksen Verohallinnolta.

Myöhästymismaksua ei määrätä vähennysten tai muiden verovelvollisen hyväksi vaikuttavien tietojen myöhässä ilmoittamisesta, tai jos ilmoituksen antaminen on viivästynyt yhteisöstä riippumattomista syistä. Myöhästymismaksua ei myöskään määrätä, jos laiminlyönti on vähäinen tai sille on jokin pätevä syy kuten ylivoimainen este.

Veronkorotus määräytyy kaavamaisesti

Verohallinto määrää yhteisölle tai yhteisetuudelle veronkorotuksen, jos

  • veroilmoitus on jätetty antamatta ennen verotuksen päättymistä
  • veroilmoitus tai muu vaadittu tieto tai selvitys on annettu puutteellisena tai virheellisenä.

Veronkorotus määrätään joko perustason tai siitä korotetun tai alennetun tason mukaan. Perustaso on 2 % ja korotetun tason veronkorotus on 3-10 % lisätystä tulosta eli veroilmoituksesta poikettaessa tai verotusta oikaistaessa veronalaiseen tuloon tehtävästä lisäyksestä. Tämä voi olla esimerkiksi ilmoittamatta jätetty tulo tai veroilmoituksella ilmoitettu aiheeton vähennys.

Alennettu veronkorotus on 1 prosentti, jos asia on luottamuksensuojasäännöksessä tarkoitetulla tavalla tulkinnanvarainen tai epäselvä tai perustason mukaan laskettu veronkorotus on muusta erityisestä syystä kohtuuton.

Erityistilanteissa veronkorotuksen enimmäismäärä voi olla 25.000 euroa. Korotusperustetta sovelletaan, jos verovelvollinen laiminlyö siirtohinnoitteludokumentoinnin esittämisvelvollisuuden. Perustetta sovelletaan myös, jos yleisesti verovelvollinen tai kiinteä toimipaikka laiminlyö maakohtaisen selvityksen esittämisvelvollisuuden, tai jos verovelvollinen on vaatinut aiheetonta vähennystä ulkomaille maksetusta verosta.

Veronkorotusta ei kuitenkaan määrätä vähennyksen tai muun verovelvollisen hyväksi vaikuttavan tiedon ilmoittamisesta, ellei laiminlyönti ole toistuvaa tai osoita selvää piittaamattomuutta verotukseen liittyviä velvollisuuksia kohtaan. Veronkorotus jätetään määräämättä myös, jos laiminlyönti on vähäinen tai sille on jokin pätevä syy kuten ylivoimainen este. Alennettu veronkorotus jätetään määräämättä myös silloin, jos se olisi olosuhteet huomioon ottaen kohtuutonta.

Lähde: Jyrki Santala, Johtava asiantuntija Accountor


Jäikö joku artikkelissa askarruttamaan mieltäsi? Lähetä sähköpostia asiantuntija@accountor.fi -osoitteeseen, niin vastaamme sinulle.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje